Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 451
Năm 2020 : 18.849
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2029-2020

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM                       Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

 

Vạn Thắng, ngày 14  tháng 10  năm 2019

Số:   249 /KH-NBK

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học năm học  2019-2020

        

 

                                  Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

                        Căn c báo cáo số 202/BC-PGD&ĐT, ngày 30/9/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 245/KH-NBK ngày 10/10/2019 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định 234/QĐ-PGDĐT ngày 03/10/2019 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh;

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng  kế  hoạch  kiểm tra nội bộ trường học  năm học 2019 – 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót của mỗi cá nhân, tổ, bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; ổn định nền nếp kỹ cương trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao công tác quản lý.

2. Yêu cầu

Tập trung kiểm tra công tác chuyên môn mà trọng tâm là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tự kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động của ngành và phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”. Qua kiểm tra giúp giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thấy những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Tự kiểm tra việc triển khai chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng; việc tiếp công dân; ý thức thực hiện tổ chức kỷ luật, thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện công tác điều hành quản lý của lãnh đạo nhà trường. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

 1. Kiểm tra chuyên ngành

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và thực hiện Quyết định 234/QĐ-PGDĐT ngày 03/10/2019 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh.

Trong năm học 2019-2020 nhà trường  tập trung vào các nội dung sau:

                        1.1. Kiểm tra toàn diện

Năm học 2019-2020, kiểm tra 30%  tổng giáo viên toàn trường, nội dung được nhà trường kiểm tra toàn diện, cụ thể :

1.1.1.Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Kiểm tra thực hiện các Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ;

Tập trung vào việc chấp hành pháp luật, nội qui của cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh,

1.1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: Tập trung vào việc thực hiện qui chế chuyên môn; qui chế kiểm tra; hồ sơ sổ sách theo qui định, kế hoạch giảng dạy, giáo án; kiểm tra giờ dạy trên lớp; kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao…         

1.2. Kiểm tra chuyên đề:

Kiểm tra 30%  tổng giáo viên toàn trường tập trung kiểm tra các chuyên đề sau:

1.2.1. Công tác dạy và học và công tác chủ nhiệm lớp:

 - Dự giờ kiểm tra việc thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức hoạt động học sinh trên lớp; dạy học phù hợp đối tượng học sinh, giáo dục trẻ khuyết tât, khó khăn; tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục; việc sử dụng thiết bị ĐDDH của giáo viên…

Kiểm tra việc thực hiện Qui chế  chuyên môn của giaó  viên: kiểm tra công tác đánh giá  xếp  loại học sinh, thực hiện chương trình, thực hiện chỉ tiêu thi đua, hồ sơ chuyên môn.

- Công tác chủ nhiệm lớp: tập trung vào việc giáo dục đạo đức học sinh; kỹ năng sống của học sinh….

1.2.2. Tự Kiểm tra việc  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý tài chính. Kiểm tra việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” gồm : việc tổ chức lực lượng; kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý của tổ, việc tham gia  Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo, sử dụng hộp thư và sử dụng giáo án điện tử; tự kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ trong Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục .

1.2.3. Kiểm  tra việc thực hiện 3 cuộc vận động và 01 phong trào thi đua “xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                        1.2.4. Kiểm công tác coi, chấm kiểm tra:

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện coi, chấm kiểm tra học kỳ; việc lưu trữ  đề kiểm tra, hồ sơ kiểm tra học kỳ, kiểm tra lên lớp, xét tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp đảm bảo khách quan, công bằng, chống các biểu hiện tiêu cực trong kiểm tra và xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh trong đơn vị. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh; phát hiện và xử lý nghiêm túc việc quản lý lõng lẻo của  tổ chuyên môn, giáo viên, cắt xén chương trình, vi phạm qui chế chuyên môn.

1.2.5. Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm:

Kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/ TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định dạy thêm, học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy đđịnh một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và  Đào tạo Khánh Hòa và Phòng GD&ĐT Vạn Ninh đã ban hành .

1.2.6. Công tác khác: Kiểm tra việc thực hiện ATGT, VSATTP, PCCC, công tác giáo dục phổ cập. 

                  2. Kiểm tra hành chính:

                   2.1. Kiểm  tra công tác hành chính:

- Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; tự kiểm tra việc thực hiện công khai trong tu sửa, xây dựng; mua sắm các trang thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện dạy học; tự thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện việc sử dụng cán bộ- giáo viên– nhân viên; nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; chuyển loại công chức, viên chưc; thực hiện các chế độ chính sách liên quan nhà giáo và nhân viên

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của cá nhân, tổ, bộ phận trong toàn đơn vị;

- Kiểm tra việc cập nhật, lưu trữ các loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên và học sinh của bộ phận theo điều lệ nhà trường và các loại hồ sơ do ngành quy định.

2.2. Kiểm  tra việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật: thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

                  2.3. Kiểm tra công tác tài chính, tài sản:

          Tự kiểm  tra công tác quản lý các nguồn kinh phí trong ngân sách, cân đối các nguồn chi cho các hoạt động mua sắm của nhà trường theo qui định; tự kiểm tra việc thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ; tự kiểm tra các nguồn huy động từ nhân dân, công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán; công tác dự toán, quyết toán; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh. Công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị.

2.4. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường:

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, qui chế chi tiêu nội bộ; thực hiện  công khai theo Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường ban hành theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Kiểm tra công tác vệ sinh, lao động:  vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, cảnh quan sư phạm, cây xanh, cây cảnh, bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất, môi trường xung quanh,  chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường;  kiểm tra công tác vệ sinh, lao động, giáo dục thể chất .

3.  Kiểm tra trách nhiệm thi hành Luật Khiếu nại, Tố cáo:

3.1. Qui định nơi tiếp công dân, nội qui tiếp công dân ( đặt tại phòng Hiệu trưởng ) có tấm biển PHÒNG TIẾP DÂN; có sổ tiếp dân, sổ thụ lý khiếu nại - tố cáo thuộc thẩm quyền, sổ theo dõi giải quyết khiếu nại tố cáo … theo mẫu qui định thống nhất của Thanh tra tỉnh Khánh Hoà; lưu trữ đầy đủ hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo.

3.2. Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13; quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để mọi người hiểu và thực hiện  đúng luật, khắc phục đơn thư nặc danh, mạo danh, đơn gửi vượt cấp. Khi có vụ việc, phải tập trung phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để vụ việc kéo dài.

3.3. Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp tiếp công dân vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính. Thực hiện tiếp công dân theo đúng qui trình hướng dẫn  của Thanh tra Chính phủ.

4. Tự kiểm  tra thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng; chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nhà trường:

                        4.1. Chương trình chống tham nhũng tập trung vào các nội dung sau:

4.1.1.Quản lý tài chính ( ngân sách Nhà nước, các nguồn thu, chi, các nguồn đóng góp của nhân dân ) : phải đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân giám sát việc thu chi các nguồn tài chính.

4.1.2.Việc tiếp nhận, thuyên chuyển, sắp xếp đội ngũ, hợp đồng giáo viên: công khai trong toàn đơn vị, cho mọi đối tượng biết khi được yêu cầu;

4.1.3.Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh: Kịp thời, công khai, đúng chính sách.

4.1.4.Việc phát các loại văn bằng, chứng chỉ: Phải đúng các yêu cầu của pháp luật, thực hiện đúng thủ tục.

            4.1.5.Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công.

            4.1.6.Việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp: theo đúng qui chế tuyển sinh, đúng tuyến tuyển sinh.

            4.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Các nội dung: quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; sử dụng các nguồn huy động trong phụ huynh, học sinh… quản lý sử dụng cơ sở vật chất nhà trường; quản lý sử dụng lao động; quản lý sử dụng các phương tiện làm việc, chi thường xuyên.

                        5. Tự kiểm tra công tác quản lý:

Xây dựng kế hoạch giáo dục; bố trí, sử dụng đội ngũ;  thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại - tố cáo; thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, người học.

Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ; kiểm tra đánh giá giáo viên theo qui định chuẩn nghề nghiệp.

Công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn.

Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng  như việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

                    III. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA: (file đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách, giáo viên nồng cốt của trường nhằm giúp Hiệu trưởng kiểm tra các hoạt động của nhà trường và kiểm tra toàn diện giáo viên, nhân viên.

Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với Công đoàn có biện pháp củng cố về tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Hiệu trưởng nhà trường tăng cường  dự giờ đột xuất giáo viên trên lớp.

Việc kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đối với cán bộ, giáo viên có lịch công khai hàng tháng và  lưu trữ  đầy đủ hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học hàng năm.  

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của nhà  trường trong năm học  2019-2020./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD & ĐT Vạn Ninh( b/c);                                                                         

- Lưu :VT, CM,Tổ CM..                                                                                                                          

                                                                                                               Phùng Thanh Phong                                        

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip