259-KH phong chong thien tai.pdf

260-QĐ phong chong thien tai.pdf

1197-PGD&ĐT áp thấp nhiệt đới ngày 06-10-2020.pdf

1200-PGD&ĐT công điện UBND tỉnh về PCTT ngày 07-10-2020.pdf

1241-PGD&ĐT-TH ve thuc hien cac bien phap cap bach phong chong thien tai.pdf

triển khai thực hiện Công điện số 05-CĐ-PCTT hồi 10 giờ 00 ngày 21-10-2020 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa.pdf

TB 12 về triển khai công điện 05-CĐ-TKCN.pdf

triển khai thực hiện Công điện số 05-CĐ-PCTT hồi 10 giờ 00 ngày 21-10-2020 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa.pdf

CĐ 08-UBND tinh về tập trung ứng phó với mưa lũ.pdf

CV 2435-SNV ứng phó với mưa lũ trong tg tới.pdf

1272-PGD&ĐT-TH thực hiện công điện 08-UBND tỉnh.pdf

TB 14 về thực hiện công điện 06 BCH - PCTT tỉnh.pdf

Công điện_1470-TTg về ứng phó khẩn cấp với bão số 9.pdf

Công điện 09-UBND tỉnh về ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.pdf

329-PA-NBK phương án phòng chỗng bão lũ.pdf

TB 892 triển khai công điện số 10 của UBND tỉnh về ứng phó với bão lũ.pdf

TB 910-UBND huyện về phòng chông, ứng phó bão số 10 năm 2020.pdf

1332-PGD&ĐT-TH phòng chống bão số 10 năm 2020.pdf

TB 912 công điện khẩn UNBD huyện, tỉnh về pc bão số 10.pdf

Công điện số 13-UBND tỉnh về ứng phó với bão số 12 năm 2020.pdf

Công điện số 14-UBND huyện về ứng phó với bão số 12 năm 2020.pdf