Kế hoạch dự phòng dạy học qua Internet, truyền hình trường hợp Covid-19 xuất hiện.pdf

04_CĐ- 31-3-20 CT.UBND Khánh Hòa.pdf

Chi thi 13 va Thong bao 88.pdf

Chỉ thị so 15_CT-TTg.pdf

HC 643 19-3-20 UBND huyện Tiếp tục đầy mạnh PC dịch.signed.pdf

HC 718 24-3-20 UBDN huyện-Y tế tiếp tục tập trung công tác Phòng chống dịch.signed.pdf

HC 805 31-3-20 UBND huyện .signed.pdf

HC 813 31-3-20 UBDN huyện CĐ số 04.signed.pdf

5009-BYT.pdf

HC 827.signed.pdf

1357.pdf

1123.pdf

HC 855.signed.pdf

HC 856.signed.pdf

HC 864.signed.pdf

399-pgd.signed.pdf

400-pgd.signed.pdf

HC 897.signed.pdf

HC 992.signed.pdf

3616.signed.pdf

HC 1181.signed.pdf

HC 1190.signed.pdf

HC 1205.signed.pdf

2259-CV-VP-10-9-2020_so tay covid19.pdf

1072-PGD&ĐT-Tang cuong cong tac y te phong chong dich.pdf

1220-PGD&ĐT-TH v/v trien khai cong dien 1300 cua TT CP.pdf

460 TB-KL cua UBND tinh ve cong tac phong chong Covid19.pdf

HC 2731 ve thuc hien TB 460 của UBND tinh.pdf

1263-PGD&ĐT-TH tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.pdf

1309-PGD&ĐT-TH tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Cocid19.pdf