- Kế hoạch giáo dục hòa nhập HS khuyết tật: 248-KH gd HS khuyet tat 2020-2021.pdf

- Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2020-2021: 231 QĐ-NBK_ung dung CNTT.pdf

Kế hoạch giáo dục nhà trường 2020-2021.doc

- Kế hoạch HC 2595 thu qui phong chong thien tai nam 2020.pdf

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phát động phong trào thi đua.doc

Kế hoạch kiểm tra nội bộ 2020-2021.doc

320-KH-HĐGD NGLL2020-2021.pdf

1277-KH-PGD&ĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện Vạn Ninh.pdf

Kế hoạch quy chế dân chủ cơ sở 2020-2021.doc

330-KH triển khai tập huấn NCKH cho HS.pdf

341-KH thực hiện công tác thi đua khen thưởng.pdf