DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN - LÝ
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Tịnh
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 20/12/1977
Quê quán: Khánh Hòa
Năm vào ngành: 1998

Đặng Cao Hải

Nguyễn Nhật Vinh

Trần Huy Nhật

Trương Hiệp Tố Nga

Hoàng Lê Chí


Trần Thị Xuân Tiên


Nguyễn Vũ Vân Anh


Phan Thị Tâm


Phạm Thị Thu Hà

Ngô Thị Hoàng Oanh

Võ Văn Dũng

Nguyễn Thị Nhị Hà

Trần Thị Kim Phương