Nguyễn Thị Thanh Thúy
Tổ trưởng

Trần Thị Như


Lê Trần Đoan Khánh

Nguyễn Thị Tân     

Trần Thị Kim Liên     

Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Nguyễn Thị Ngọc Thư

Lưu Thị Hoa

Nguyễn Thị Vân Anh

Bùi Thị Thu Hiền