Họ và tên: Nguyễn Thị Liên Trâm
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 09/4/1977
Năm vào ngành: 1999

Phạm Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Ngọc Hậu

Trần Thị Ngọc Hương

Lê Thị Hương Lên

Trần Thị Tố Như

Nguyễn Thị Mỹ Vân