DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH -TD-CÔNG NGHỆ
Họ và tên: Trần Thị Ngọc An
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 01/01/1976
Quê quán : Bình Định
Năm vào ngành: 1998

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn  Khắc Triệu

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Hoàng Vương


Trần Thị Thanh Mai


Nguyễn Thị Cẩm Hà


Lâm Thị Nữ


Nguyễn Công Danh

Trần Văn Tuấn

Đinh Quang Trung

Nguyễn Thành Chính

Mai Phong Sơn