Tổng Phụ trách Đội

Họ và tên: Trần Văn Tuấn
Năm sinh: 20/11/1987
Quê quán: Khánh Hòa
Năm vào ngành: 2009