Họ và tên: Đặng Huyền Mỹ Phượng

Chức vụ: Bí thư chi Đoàn

Năm sinh: 12/12/1992

Năm vào ngành: 2013