Hình Thông tin cá nhân

Họ và tên: Phùng Thanh Phong
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Ngày sinh: 23/8/1967
Quê quán: Khánh Hòa
Năm vào ngành: 1991

Họ và tên: Huỳnh Thị Thanh Nga
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 16/6/1966
Quê quán: Phú Yên
Năm vào ngành: 1990

Họ và tên:  Phan Hoàng Duy
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 22/3/1984
Quê quán: Khánh Hòa
Năm vào ngành: 2005