Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập từ năm học 2006-2007  theo Quyết định 500/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND huyện Vạn Ninh về việc thành lập trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trường là đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Vạn Ninh; địa điểm ở thôn Phú Hội 2, vị trí hướng Đông Bắc của xã Vạn Thắng cách trung tâm huyện Vạn Ninh hơn 03 km; xã có địa bàn rộng, dân số lớn đứng thứ 2/13 xã, thị trấn của huyện Vạn Ninh; trình độ dân trí không đồng đều (30% dân sống bằng nghề biển, 50% dân sống bằng nghề nông). Vì thế việc triển khai trong nhân dân của địa phương, trong CMHS về công tác giáo dục của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay nhà trường đã khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục. Đội ngũ VC có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có tinh thần đoàn kết nội bộ; tâm huyết với nghề, đa số có bề dạy kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Về biên chế tổ chức nhà trường:

Tổng số VC: 70/50 nữ. Trong đó: CBQL: 03/01 nữ ( đại học 03);  GV: 56/41 nữ (đại học: 51; CĐSP: 05); tỉ lệ GV: 2.1/26 lớp; NV 11/ 08 nữ (trong đó 06 có trình độ đào tạo; 05 không có đào tạo - bảo vệ, tạp vụ). Chất lượng đội ngũ CBQL và GV tính từ ngày 01/7/2020 có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn đại học 54/ 59- tỉ lệ 91,5%; 05 GV có trình độ cao đẳng- tỉ lệ 8,5%. Cuối năm học 2019-2020, 100% VC được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 100% CBQL, GV  xếp loại khá, tốt chuẩn nghề nghiệp.

Biên chế lớp và HS: năm học 2020-2021, trường có 26 lớp (khối 6: 07 lớp, khối 7: 06 lớp, khối 8: 07 lớp, khối 9: 06 lớp)  với tổng số HS 1040/515 nữ.

Về cơ sở vật chất: Diện tích 15.236,6 m2, bình quân 15,3 m2/HS; phòng học kiên cố: 17 sử dụng cho 26 lớp; khu hành chính (phòng làm việc): 09; phòng thiết bị - ĐDDH: 02; phòng thí nghiệm thực hành: 02; phòng học bộ môn: 02. Thư viện gồm 03 phòng (phòng đọc HS, phòng đọc GV, phòng làm việc của NV thư viện và kho). Số phòng học đủ để đáp ứng được nhu cầu cơ bản của việc nâng cao chất lượng và đổi mới giáo dục.

Bàn ghế HS và bàn ghế GV được trang bị đầy đủ.

Công trình phụ: nhà xe GV: 01; nhà xe HS: 03, công trình vệ sinh: 06.

          Trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 25 đảng viên, nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020 chi bộ được Huyện ủy Vạn Ninh tặng giấy khen chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 và đề nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bằng khen chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020; chi bộ giữ vai trò lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức khác như: công đoàn cơ sở, đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội TNTP Hồ Chí Minh, ban đại diện CMHS đều hoạt động tích cực, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Nhà trường triển khai và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung và cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục thực hiện xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Năm học 2019-2020, là năm học tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ; chương trình hành động 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  Chính vì thế, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GV. GV tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng HS khác nhau. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc đánh giá HS đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập,….Tiếp tục xây dựng phong trào HS giỏi trong nhà trường, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm của đội ngũ GV. Chỉ đạo GV giảng dạy các bộ môn tiến hành phân loại, phát hiện và chọn HS giỏi để bồi dưỡng liên tục trong  năm học từ lớp 6 đến lớp 9. Tiếp tục bồi dưỡng GV về năng lực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học; tăng cường vai trò của GV chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho HS.

          Kết quả đạt được của nhà trường trong 05 năm gần đây:

          - Năm học 2015-2016: đạt danh hiêu tập thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND huyện Vạn Ninh.

          - Năm học 2016-2017: đạt danh hiêu tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 2657/QĐ-CTUBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng thời được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua.

          - Năm học 2017-2018: đạt danh hiêu tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 2784/QĐ-CTUBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch  UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng thời được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen theo Quyết định số 2784/QĐ-CTUBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch  UBND tỉnh Khánh Hòa.

          - Năm học 2018-2019: đạt danh hiêu tập thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch  UBND huyện Vạn Ninh.

          - Năm học 2019-2020: đạt danh hiêu tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch  UBND tỉnh Khánh Hòa.

          Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo Quyết định số 2610/QĐ-BGD ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.