GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Phú Hội 2 - Xã Vạn Thắng - huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khánh Hòa

Email:  c2nbkhiem.vn@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: 02583 912 791