Thong-tu-36-2017-TT-BGDDT.pdf

Ba_cong_khai_Đầu năm-2018-2019_ NBK.xls

Ba_cong_khai_HK1_2018-2019_ NBK.xls

Ba_cong_khai_ Đầu năm-2019-2020 NBK.xls

Công khai đội ngũ cán bộ giáo viên đầu năm học 2020-2021.pdf

Công khai cơ sở vật chất năm học 2020-2021.pdf

Công khai học sinh đầu năm học 2020-2021.pdf

Ba_cong_khai_ Đầu năm-2020_ 2021 NBK.xls

Công khai chất lượng giáo dục học sinh năm học 2019-2020.pdf